Transparència

L’Obra Social de Sant Joan de Déu forma part de la Província eclesiàstica d’Espanya de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, amb NIF número
R-2800009-I . Aquest Orde és una institució religiosa de caràcter benèfic social sense ànim de lucre, regida pel Dret Canònic i reconeguda civilment, que gaudeix de personalitat jurídico-civil pròpia, i que està inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número 006880.

Com a institució religiosa de caràcter benèfic y social, és una entitat sense ànim de lucre inclosa en l’apartat 1 de la Disposició addicional novena de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

  • Llei 49/2002 de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
  • Reial Decret 594/2015, del 3 de juliol, pel que es regula el Registre d’Entitats Religioses.
  • Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, preveu la regulació de l’actuació de les entitats sense ànim de lucre catalanes, exigint un funcionament intern que segueixi els principis de bona gestió i transparència.
  • Pla General de Comptabilitat i adaptació sectorial en matèria d’entitats sense afany de lucre dictat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 125/2010 de 14 de setembre.
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Normativa interna i bones pràctiques

En compliment de l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, aquest és el marc normatiu intern pel qual es regeix l’Obra Social de Sant Joan de Déu en quant el seu funcionament legal, la seva orientació ètica i moral, la gestió dels seus professionals i el comportament d’aquests en pertànyer a un centre de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. Aquests sis documents contenen les guies d’actuació de tots els centres SJD i marquen el què, el com i el perquè de tota la nostra activitat.

Estatuts de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu
Codi ètic de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, província d’Aragó-Sant Rafael
Codi de bon govern de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu
Decàleg sobre la gestió dels professionals als centres de Sant Joan de Déu
Manual de bones pràctiques de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu
Codi de conducta de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu

Canal de denúncia – Prevenció de riscos legals

El Canal de Denúncia és un instrument de comunicació habilitat per la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios – Provincia de España en el marc del seu Sistema de Gestió de Compliment, per posar en coneixement de la institució un possible comportament irregular o il·lícit produït al si de la mateixa, garantint la confidencialitat de la persona denunciant que així ho sol·liciti.

Aquestes denúncies de comportament irregular o il·lícit es referiran a possibles infraccions o vulneracions al Codi Ètic o de Conducta, normes internes de l’organització i/o la normativa de l’ordenament jurídic.

El canal de denúncia està gestionat per la firma externa Maio Legal, encarregada del tractament de les dades personals facilitades, juntament amb la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios – Provincia de España, amb la finalitat de gestionar la informació facilitada i realitzar la investigació pertinent dels fets denunciats.

Podeu accedir al Canal de Denúncia, on trobareu un formulari per presentar una denúncia, i tota la informació relativa a les normes d’ús i funcionament del canal.

Canal denúncia

Comptes anuals

Aquestes són les dades econòmiques de l’exercici 2021. En cas de voler consultar els comptes auditats, ens podeu contactar a solidaritat.obrasocial@sjd.es

El resultat positiu de l’exercici de 184.315€ s’aplicarà a reserves.
Els estats financers a 31/12/2022 han estat auditats per Auren Auditors SP.
No inclouen les aportacions directes a l’Hospital SJD Barcelona ni a la Fundació Privada per a la Recerca i Docència Sant Joan de Déu que, per la seva idiosincràsia, es gestionen directament.

Contacte Obra Social

Atenció al públic
De dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30h.
Dilluns, dimecres i dijous de 15.30 a 17.30 h.
93 253 21 36
solidaritat.obrasocial@sjd.es

Adreça
Carrer de Puiggarí, 5-7, 4a planta. 08014 Barcelona

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES XARXES

WordPress Lightbox Plugin
Desplaça cap amunt