Avís legal i Política de Privacitat

1. Identificació

  • Titular: Orde Hospitalari Sant Joan de Déu – Província Aragó Sant Rafael
  • Domicili social: Dr. Antoni Pujades, 42, 08830 Sant Boi de Llobregat
  • CIF: R-0800035-H
  • Correu electrònic: solidaritat.obrasocial@sjd.es

2. Informació i consentiment

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant, el Reglament General de Protecció de Dades o RGPD), mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat l’Usuari (en endavant, l'”Usuari”) presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals recollides a través del lloc web solidaritat.santjoandedeu.org (d’ara endavant, el “Lloc Web”) siguin tractades per OHSJD-Cúria Provincial, l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues i la Fundació Privada per a la Investigació i Docència Sant Joan de Déu , totes elles com a responsables del mateix grup i com a destinataris de les dades, sempre que sigui necessari. La base legal per al tractament serà la llibertat de prestar el consentiment, que podrà ser revocat en qualsevol moment. Això no exclou que hi pugui haver altres legitimacions en funció de la relació que vinculi l’usuari amb els responsables, com ara la prestació d’un servei sol·licitat, el compliment d’un contracte o l’interès legítim dels controladors i usuaris. Les dades que seran objecte de tractament seran aquelles que lliurement ens faciliti i siguin necessàries per complir amb els serveis sol·licitats en cada cas, però seran sobretot dades identificatives i de contacte.

Les seves dades es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb els responsables i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol motiu, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicables. En aquest cas, seran tractats amb l’única finalitat d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Un cop finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran suprimides o, alternativament, anonimitzades.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i exactes, de manera que l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu no serà responsable de cap incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació facilitada pels Usuaris.

L’Usuari es compromet a obtenir tots els consentiments, autoritzacions i/o aprovacions legalment necessàries abans d’incloure les dades personals al Lloc Web o l’ús del Lloc Web.

3. Finalitat del tractament

Les dades personals de l’Usuari o de tercers que siguin cedides per l’Usuari seran tractades per l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu a través del Lloc Web únicament amb les següents finalitats:

  • Gestionar les donacions realitzades, si n’hi ha.
  • Complir amb les obligacions legalment establertes en matèria d’impostos i altres normes obligatòries.
  • Enviar informació institucional, de les nostres campanyes de sensibilització i recaptació de fons de Sant Joan de Déu.
  • Altres finalitats que s’indiquen en els formularis del lloc web on se sol·liciten les dades de l’usuari.
  • Dur a terme les funcionalitats del lloc web dirigides a la prestació dels serveis que s’hi ofereixen.

4. Dades de l’usuari

L’Usuari garanteix que les dades facilitades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

En el cas que les dades facilitades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al responsable per a les finalitats indicades anteriorment.

L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers

5. Exercici de drets

D’acord amb el RGPD, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, sol·licitant-ho per escrit a través de qualsevol dels següents mitjans, adjuntant en tot cas una còpia del document acreditatiu de la seva identitat i especificant els drets o drets que desitja exercir, dirigint-se a l’Obra Social Sant Joan de Déu, a l’adreça C/ Puiggarí, 5-7, 4º, 08014 Barcelona o a través de l’adreça electrònica solidaritat.obrasocial@sjd.es. Així mateix, l’informem que, en cas de no estar satisfet amb el tractament, pot presentar una reclamació davant una autoritat de control.

A més, en cas que entengui que no hem complert amb aquesta política de privacitat l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu – Província d’Aragó-Sant Rafael a través de l’adreça de correu electrònic EduardPuig@ohsjd.es

Data de l’última actualització: 10 de juliol de 2019.

SEGUEIX-NOS A LES NOSTRES XARXES

WordPress Lightbox Plugin
Scroll to Top